top of page

【老巫常出現】巫斯義孖住9歲壯思飛 周二法國征戰
嚟緊星期二越洋轉播賽有法國羅斯齊爾德大賽日8場賽事,S1-8場三班1300米膠沙地讓賽,有大家熟識前港駒「壯思飛」上陣。


「壯思飛」現年已經9歲,在港曾取得3場頭馬由莫雷拉取得,最高成就贏三級賽慶典盃,上年在港退役後往運往法國繼續出賽,由於幕後與巫斯義關係密切,「壯思飛」易主後由Christophe Mosse擁有,姓氏與巫斯義一樣,可能係巫斯義嘅家族購入。


巫斯義曾經講過好鍾意「壯思飛」呢匹馬,此駒當年出戰一級賽,老巫都專誠申請來港客串一日策騎佢上陣,人馬喺一級賽取得1亞2季,都幾合拍。當然,「壯思飛」周二出賽仍然由老拍檔巫斯義執韁。


其實呢匹馬返到法國已經跑過7場,獲得1亞,全數由老巫操刀,最特別係其中一場賽事,佢同前港馬「巴基之寶」(出自香港國際馬匹拍賣會嗰匹)同場,結果「壯思飛」冇影,而「巴基之寶」跑第3。呢匹「巴基之寶」當年在港未出賽就退役,運到法國後竟然攞到7場頭馬,可能真係當地環境比較啱佢吧?


Register account with us at https://www.l7gaming.com/ Get 5% weekly rebate and more exclusive promotion now! 浏览 https://www.l7gaming.com/ 并与我们注册账号,

每个礼拜获取5%保险现金回扣和更多的欢迎奖金!


1 view0 comments

Comments


bottom of page