top of page

【R.I.P.】前香港一哩錦標冠軍配種後猝死曾經喺2005年攻下香港一哩錦標嘅日本賽駒「三連冠」,退役後展開配種生涯,尋日喺巴西配種後突然猝死,終年19歲。


「三連冠」係「週日寧靜」子嗣,服役期間曾經兩勝G1賽事,包括日本一哩冠軍賽;佢仲遠征香港出戰香港一哩錦標,並以熱門姿態於柏兆雷胯下勝出。其後「三連冠」喺2008年開始展開配種生涯;「三連冠」曾於阿根廷配種,而佢亦喺2017年起搬去巴西,繼續配種生涯。其子嗣之一有「帽子巨星」(Hat Puntano),並於意大利勝出二級賽準則大賽以及阿根廷二千堅尼,成績都唔差。

1 view0 comments
bottom of page